Statut Stowarzyszenia Sportowców Niepełnosprawnych

Amp Futbol Kraków

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych – Amp Futbol Kraków.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem kultury fizycznej w rozumieniu ustawy o sporcie.

§ 4

Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, związkami sportowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 5

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia oraz powołać biuro do wykonywania administracyjnej obsługi Stowarzyszenia.
 2. W swojej działalności Stowarzyszenie wyklucza jakiekolwiek formy dyskryminacji (w tym ze względu na narodowość, płeć, religię i przekonania).

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 6
Celem Stowarzyszenia jest:

 1. rozwój, upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością ruchową,
 2. promocja kultury fizycznej, rehabilitacji i sportu osób niepełnosprawnych,
 3. aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z upośledzeniem narządu ruchu i osób po amputacjach kończyn,
 4. rozwój współpracy pomiędzy instytucjami zajmującymi się popularyzowaniem sportu i aktywizowaniem osób niepełnosprawnych,
 5. zapewnienie sportowcom z niepełnosprawnością ruchową odpowiednich warunków do uprawiania sportu, rekreacji i rehabilitacji oraz do osiągania wysokiego poziomu sportowego.

§ 7

W ramach działalności nieodpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie treningów, obozów, zawodów i imprez sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych,
 2. udział w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach i imprezach sportowych,
 3. organizowanie i realizację współzawodnictwa sportowego,
 4. nawiązywanie i utrzymywanie międzynarodowych kontaktów sportowych,
 5. przyznawanie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień,
 6. tworzenie i utrzymywanie bazy sportowej oraz urządzeń infrastruktury sportowej,
 7. współdziałanie z organami i instytucjami państwowymi i samorządowymi, spółdzielczymi oraz innymi organizacjami w zakresie realizacji zadań statutowych,
 8. przystępowanie do innych organizacji o podobnym zakresie działalności,
 9. pomoc przy pozyskiwaniu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego,
 10. działalność edukacyjną i szkolenie instruktorów sportu osób niepełnosprawnych i fizjoterapeutów,
 11. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów.

W ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie treningów, obozów, zawodów i imprez sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych,
 2. udział w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach i imprezach sportowych,
 3. tworzenie i utrzymywanie bazy sportowej oraz urządzeń infrastruktury sportowej,
 4. działalność edukacyjną i szkolenie instruktorów sportu osób niepełnosprawnych i fizjoterapeutów,
 5. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów.

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§ 8

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  a.    zwyczajnych,
  b.    wspierających,
  c.    honorowych.

§ 9

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację zawierającą rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
 5. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 6. Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu albo co najmniej 6 członków Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Stowarzyszenia,
 2. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 3. udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. zgłaszania wniosków w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają obowiązek

 1. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 3. godnie reprezentować Stowarzyszenie
 4. regularnego opłacania składek zgodnie z zasadami ustalonymi przez Walne Zebranie  Członków
 5. uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków.

§ 12

 1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich. Mają obowiązek dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 13

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Zarządu,
  2. śmierci członka
  3. wykluczenia przez Zarząd:
   1. z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich, przez okres przekraczający 3 miesiące, po uprzednim wezwaniu do ich uiszczenia
   2. z powodu rażącego naruszenia statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   3. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
   4. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
   5. rozwiązania się Stowarzyszenia.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. Do czasu rozpatrzenia odwołania członek jest zawieszony w swoich statutowych prawach. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 15

 1. Wybór władz Stowarzyszenia następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.
 2. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż 1/3 liczby członków danego organu.

§ 16

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków danego organu uprawnionych do głosowania – o ile szczegółowe postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej składającej się z dwóch osób podejmowane są jednomyślnie w obecności obu członków Komisji Rewizyjnej.

§ 17

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

Walne Zebranie Członków

§ 18

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebrania Członków zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze, i co pięć lat, jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad listem poleconym lub wysłanym na adres elektroniczny podany w deklaracji członkowskiej, na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, Zebranie może się odbyć w drugim terminie nie wcześniej niż w pół godziny po pierwszym terminie. W pierwszym terminie wymagana jest obecność co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie Walne Zebranie Członków może odbyć się bez względu na liczbę obecnych członków o ile jego termin był podany w zawiadomieniu.
 4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek  Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub podjęcia uchwały i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane. W kwestii zawiadomienia członków o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków stosuje się § 18 ust. 3 .

§ 19

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,
 3. uchwalanie zmian statutu,
 4. wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
 5. udzielanie ustępującemu Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 10. podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
 11. ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich.

Zarząd

§ 20

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całokształtem bieżącej działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3-5 osób, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.
 4. Do składania oświadczenia woli, w tym również w przedmiocie praw i  obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, uprawniony jest Prezes jednoosobowo lub  dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

§ 21

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
 2. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
 4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 5. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
 7. przyjmowanie nowych Członków Stowarzyszenia, w tym wnioskowanie odnośnie nadawania tytułu Członków Honorowych;
 8. przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków projektów zmian Statutu;
 9. uchwalanie rocznych planów działalności Stowarzyszenia;
 10. powoływanie komisji i zespołów problemowych o charakterze doradczym spośród członków Stowarzyszenia;
 11. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
 12. przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn i spadków;
 13. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych w Stowarzyszeniu.

Komisja Rewizyjna

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 5. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.
 6. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia składania pisemnych i ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz upoważnieni przez niego członkowie Komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 23

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. okresowa kontrola całokształtu działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
 2. ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań,
 3. składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu Członków,
 4. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują lub mogą one spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,
 5. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
 6. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa

§ 24

 1. Na majątek Stowarzyszenia składają się środki finansowe, nieruchomości i rzeczy ruchome.
 2. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 3. Środki finansowe na realizację celów statutowych Stowarzyszenie uzyskuje z:
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn, zapisów i spadków,
  3. dotacji, subwencji, udziałów i lokat,
  4. wpływów ze zbiórek publicznych, loterii i aukcji,
  5. wpływów z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 25

Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania.

§ 26

 1. Rozwiązanie się stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej  większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków, wyznacza likwidatora, określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.